System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W środę 10 grudnia 2014 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się bardzo ciekawy artykuł o zanieczyszczeniu powietrza we Wrocławiu.

W artykule pojawiły się wypowiedzi kilku ekspertów, wśród których aż dwóch z naszego Projektu: Anetta Drzeniecka-Osiadacz (kierownik Projektu) oraz Świętosława Żyniewicz (specjalistka ds. monitoringu i oceny jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

W artykule pojawiło się również kilka informacji o naszym Projekcie! :)

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Restauracji Wieża Ciśnień we Wrocławiu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

Komitet sterujący powołuje się aby nadzorował merytoryczny nad przebiegiem realizacji projektu, w szczególności opiniowanie postępu prac realizowanych w trakcie projektu oraz zgłaszanie uwag dotyczących realizacji Projektu. Jest on organem, którego utworzenie zalecane jest przez Komisję Europejską. W założeniu skład Komitetu wchodzą specjaliści oraz reprezentanci głównych odbiorców Projektu. W naszym przypadku są to przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji ekologicznych:

W dniach 1-2 grudnia 2014 we Frankfurcie nad Menem odbył się kurs pt. ‘The Value of Adaptation to Climate Change’ organizowany przez Climate-KIC. Zajęcia miały formę intensywnych warsztatów z wykorzystaniem elementów pracy grupowej oraz krzyżowania wiedzy z różnych dziedzin. W kursie wzięło udział około 20 osób, głównie z krajów Unii Europejskiej. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i polityków pracujących w obszarach związanych z adaptacjami do zmian klimatu jak również do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz edukacyjnych zajmujących się problematyką zmian klimatu i adaptacji.

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

Z raportu "Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze" wykonanego na zlecenie Dolnośląski Alarm Smogowy (organizacji, która powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych) wynika, że tylko 18% Wrocławian (co piąty mieszkaniec miasta) uważa się za dobrze poinformowanych na temat aktualnego stanu jakości powietrza w naszym mieście.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin