System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W najnowszym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego” pojawił się artykuł (str. 29) o Polskiej Nagrodzie Innowacyjności 2015 dla Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery (wyróżnienie to jest związane z realizacją w Zakładzie naszego projektu). W artykule pojawiły się również najważniejsze informacje o ostatnich pracach powadzonych w ramach Projektu.

„Przegląd uniwersytecki” to pismo społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do lektury! :)
Link do Przeglądu Uniwersyteckiego (NR 4/209/2015): http://issuu.com/universityofwroclaw/docs/pu_2015_04

4 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Wiedza o emisji zanieczyszczeń jako element strategii ochrony powietrza w gminach”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach naszego projektu dla przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego oraz osób zajmujących się emisją zanieczyszczeń. W spotkaniu wzięło udział 60 osób. Zostało ono zorganizowane aby przybliżyć sposoby inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na poziomie gmin, pokazać jak wykorzystywana jest inwentaryzacja emisji na potrzeby oceny jakości powietrza w skali lokalnej, pokazać możliwość wykorzystania prognoz jakości powietrza na potrzeby władz samorządowych i społeczeństwa, jak również pomóc w interpretacji danych z prognozowania w odniesieniu do wyników pomiarów z sieci Państwowego Monitoringu Środowiska

4 grudnia 2015 r. w Sali im. J. Czekanowskiego w budynku Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”. Podczas spotkania koordynator projektu, Anetta Drzeniecka-Osiadacz przedstawiła podsumowanie ostatnich działań prowadzonych w ramach Projektu. Następnie był czas na dyskusję, dotyczącą przedstawionych zagadnień. Głównym poruszonym problemem był system upowszechniania informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych, w szczególności kwestia geoportalu oraz aplikacji mobilnej.

W numerze 23 (526) dwutygodnika Ziemia Lubańska pojawił się artykuł "Klimatolodzy w Grabiszycach". Artykuł miał związek z pomiarami terenowymi zanieczyszczeń powietrza oraz warunków metoerologicznych, które były prowadzone przez nas pod koniec października w Grabiszycach.

11 grudnia 2015 r. na posiedzeniu naukowym Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego swoje wystąpienie miała koordynator projektu LIFE-APIS/PL dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz. Referat miał na celu przybliżenie pracownikom Instytutu ostatnie prace wykonane w ramach projektu.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin