System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Unos zanieczyszczeń: pył, który gromadzi się na powierzchni jezdni pochodzi z wielu źródeł, nie tylko z pojazdów (w tym emisja bezpośrednia wraz ze spalinami, ale także ścieranie opon okładzin, nawierzchni drogi), ale także z roślinności oraz pobliskich źródeł, takich jak emitory przemysłowe czy też komunalno-bytowe. Pył ten może być ponownie unoszony w wyniku turbulencji generowanej przez samochody oraz porywany przez wiatr. Resuspencja jest prawdopodobnie jednym z ważniejszych źródeł emisji pyłu grubego (coarse) w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Pomiary prowadzone we Francji wskazują, że to źródło pyłu jest około 3 do 7 razy wydajniejsze niż bezpośrednia emisja ze spalin samochodowych. Istotne znaczenia w emisji pyłu ma również utrzymywania dróg podczas zimy (posypywanie piaskiem i solą), dlatego ważną rolą w poprawie jakości powietrza jest czyszczenie dróg.

Unos pyłu z powierzchni ścieżki wysypanej materiałem drobnym. Wrocław – Park Staromiejski, wrzesień 2016r. Stężenie pyłu drobnego utrzymuje się na poziomie tła, natomiast ruch pieszych generował bardzo duże ilości pyłu grubego o średnicy powyżej 2,5 µm (PM10).

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin