System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę aparatury meteorologicznej

Uniwersytet Wrocławski informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w ramach postępowania nr WNZKŚ.2420.28.IGRR.ZKOA.2014. na dostawę zestawu aparatury meteorologicznej, składającego się z:

- automatycznej stacji pogodowej umożliwiającej pomiar temperatury, wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru metodą soniczną,

- wiatromierza sonicznego

do projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nr projektu: LIFE12 ENV/PL/000056.

 

Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły trzy ważne, spełniające wymagania formalne Formularze Ofertowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

aparatura_metrologiczna_uniewaznienie.doc

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin