System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Strona Główna

Podsumowanie Konferencji "Jakość Powietrza a Zdrowie"

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, J. M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, J. M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Dr hab. inż. Cezary Madryas.

W konferencji wzięło udział 111 osób reprezentujących jednostki naukowe, instytucje medyczne, samorządy, jak również firmy komercyjne, świadczące usługi w zakresie jakości powietrza. Konferencja została podzielona na sesje:

  • Badania i analizy jakości powietrza
  • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka,
  • Jakość powietrza a emisja zanieczyszczeń
  • Metodyczne i techniczne problemy pomiarów jakości powietrza
  • Udostępnianie informacji o jakości powietrza – aspekty metodyczne, polityczne, społeczne

Podczas trzech dni konferencji łącznie zaprezentowano 40 referatów oraz 21 posterów.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów dotyczących zanieczyszczeń powietrza oraz jego wpływem na zdrowie człowieka wśród przedstawicieli różnych instytucji. Duże zainteresowanie konferencją sygnalizuje jak ważnym problemem w dzisiejszych czasach jest jakość powietrza oraz jak dużo działań należy jeszcze podjąć. Spotkanie to pokazało również, że projekt jakim jest LIFE-APIS/PL jest potrzebny, do sygnalizowania obszarów problemowych oraz do dawania wskazówek na rzecz poprawy jakości powietrza dla społeczności, władz samorządowych oraz innych instytucji.

Streszczenia wystąpień (“Book of Abstracts”) dostępne są w internecie pod adresem: http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/images/2nd_Symposium_Air_Quality_and_Health_Book_of_Abstracts_Wroclaw_2017.pdf

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin