System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu LIFE-APIS/PL

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Restauracji Wieża Ciśnień we Wrocławiu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach Projektu LIFE+ pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

Komitet sterujący powołuje się aby nadzorował merytoryczny nad przebiegiem realizacji projektu, w szczególności opiniowanie postępu prac realizowanych w trakcie projektu oraz zgłaszanie uwag dotyczących realizacji Projektu. Jest on organem, którego utworzenie zalecane jest przez Komisję Europejską. W założeniu skład Komitetu wchodzą specjaliści oraz reprezentanci głównych odbiorców Projektu. W naszym przypadku są to przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji ekologicznych:

Na początku spotkania koordynator projektu, Anetta Drzeniecka-Osiadacz powitała wszystkich Gości oraz przedstawiła ogólne założenia Projektu LIFE-APIS/PL oraz instrumentu finansowego LIFE+. Natomiast Barbara Kwiatkowska-Szygulska (przedstawiciel współbeneficjenta – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu) przedstawiła najważniejsze informacje odnośnie jakości powietrza na Dolnym Śląsku.

Następnie przedstawiciele zespołu LIFE-APIS/PL przedstawili następujące wyniki osiągnięte w pierwszym roku pracy nad projektem oraz plany na najbliższy czas. Przedstawione zostały następujące zadania i problemy:

  • Aktualizacja bazy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla województwa dolnośląskiego – Anna Ciesielska,
  • Modelowanie jakości powietrza i warunków biometeorologicznych – Hanna Ojrzyńska,
  • Jakość powietrza a zdrowie mieszkańców, koncepcja systemu ostrzegania mieszkańców Dolnego Śląska o wysokich stężeniach zanieczyszczeń i niekorzystnych warunkach biometeorologicznych – Tymoteusz Sawiński,
  • Weryfikowanie wyników modelowania – mobilna stacja pomiarowa – Paweł Netzel,
  • System upowszechniania informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych – Arkadiusz Remut.

Po prezentacjach był czas na krótką dyskusję, dotyczącą przedstawionych zagadnień. Podczas jej trwania przedstawiciele Komitetu Sterującego  oraz zaproszeni goście wymienili praktyczne uwagi odnośnie założeń Projektu i jego spodziewanych rezultatów.  Dyskutowano również nad rolą Projektu w upowszechnianiu wiedzy o jakości powietrza w naszym regionie.

Końcowym punktem posiedzenia było formalne ukonstytuowanie się Komitetu oraz wybór przewodniczącego. Została nim Małgorzata Pietras-Szewczyk Ustalono również, że następne spotkanie Komitetu odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału następnego roku.

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin