System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

LIFE-APIS/PL na kursie "The Value of Adaptation to Climate Change"

W dniach 1-2 grudnia 2014 we Frankfurcie nad Menem odbył się kurs pt. ‘The Value of Adaptation to Climate Change’ organizowany przez Climate-KIC. Zajęcia miały formę intensywnych warsztatów z wykorzystaniem elementów pracy grupowej oraz krzyżowania wiedzy z różnych dziedzin. W kursie wzięło udział około 20 osób, głównie z krajów Unii Europejskiej. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej i polityków pracujących w obszarach związanych z adaptacjami do zmian klimatu jak również do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz edukacyjnych zajmujących się problematyką zmian klimatu i adaptacji.

Główne cele warsztatów skupiały się wokół następujących zagadnień, będących obiektem pracy Climate-KIC:

  • Rozwój umiejętności związanych z propagowaniem idei adaptacji do zmian klimatu
  • Międzynarodowa wymiana poglądów na temat metod szacowania zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, w tym szczególnie na terenach zagrożonych powodziami
  • Próba stworzenia zespołu liderów w kwestii popularyzacji i wdrażania zagadnień związanych z koniecznością adaptacji do zmian klimatu  

W założeniu organizatorów udział w szkoleniu miał rozwinąć u uczestników wiedzę na temat adaptacji do zmian klimatu i znaczenia tego problemu dla współczesnych społeczeństw.

Największą wartością spotkania wydaje się możliwość porównania jak różne jest spojerzenie na zagadnienie zmian klimatu i adaptacji do nich w zależności od dziedziny, obszaru zainteresowań i roli społecznej uczestników.

Dodatkowo w ramach warsztatów odbyło się również szkolenie z tzw. „umiejętności miękkich”, zorientowane na podniesienie kwalifikacji w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji kwestii związanych z adaptacjami do zmian klimatu dla szerokiego forum odbiorców, niekoniecznie będących specjalistami z dziedziny.

Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziła część poświęcona komunikacji i przekazywaniu informacji dla społeczeństwa. W przypadku naszego projektu jest to jedno z kluczowych zagadnień, ponieważ problematyka zanieczyszczeń powietrza, obejmuje szereg procesów przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, zachodzących zarówno w skali regionalnej i lokalnej, jak i w skali globalnej. Złożoność tego problemu wymusza szczególne podejście przy formułowaniu przekazu informacyjnego, który oprócz części informacyjnej musi również zawierać przejrzystą część edukacyjną, dostarczającą wiedzy niezbędnej do zrozumienia oraz interpretacji uzyskanych wiadomości.

W ramach warsztatów mieliśmy również okazję promować nasz projekt, przekazując podczas dyskusji z uczestnikami szczegółowe informacje na temat jego założeń, stosowanych rozwiązań metodycznych i spodziewanych rezultatów, zwłaszcza w zakresie związanym z zarządzaniem środowiskowym. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali ponadto nasze materiały informacyjne w języku angielskim.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Vinaora Visitors Counter

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin