System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W województwie dolnośląskim emisja gazów i pyłów do atmosfery należy do jednych z największych w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja antropogeniczna (czyli związana z działalnością człowieka), na którą składają się: emisja z sektora komunalno-bytowego (np. spaliny z domowych pieców węglowych), spaliny ze środków transportu oraz emisja z elektrowni i działalności przemysłowej. Dodatkowo w atmosferze znajdują się zanieczyszczenia przenoszone na dalekie odległości, których źródła emisji są poza granicami województwa i kraju.
Największy problem związany z jakością powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego stanowi wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, benzo(a)pirenem (substancja, która występuje w dymie) oraz ozonem troposferycznym.
Stężenie zanieczyszczeń na terenie Dolnego Śląska cechuje się przestrzennym zróżnicowaniem, które zależy nie tylko od lokalizacji źródeł emisji, ale także od uwarunkowań środowiskowych tj. ukształtowania terenu czy też procesów atmosferycznych.
Projekt LIFE-APIS/PL powstał po to aby pomóc rozwiązać problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku. Jednym z elementów projektu będzie przygotowanie narzędzi wspomagających decyzje środowiskowe podejmowane na obszarze Dolnego Śląska. Duży nacisk położony będzie również na wzrost świadomości ekologicznej oraz zwiększenie dostępu do informacji na temat jakości środowiska. Pośrednio projekt powinien przyczynić się do poprawy stanu powietrza, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Główny cel projektu LIFE-APIS/PL

Stworzenie kompleksowego systemu dostarczającego informacji o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza i niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla obszaru Dolnego Śląska.

Główne zadanie

Zaplanowanie i wdrożenie trzech systemów:

  • modelowania jakości powietrza
  • informowania o zagrożeniach związanych z jakością powietrza
  • wspomagania zarządzania jakością powietrza

Okres realizacji projektu

1.10.2013-30.09.2017

Obszar realizacji projektu

województwo dolnośląskie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o dużym zagęszczaniu ludności

Spodziewane rezultaty

Uruchomienie geoportalu, na którym będą publikowane prognozy stężenia zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicznych, jak również ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych norm.

Odbiorcy projektu

  • indywidualni: mieszkańcy Dolnego Śląska
  • instytucje: władze samorządowe, władze terenowej administracji rządowej województwa dolnośląskiego, służby miejskie oraz służba zdrowia

Założenia metodyczne

Projekt LIFE-APIS/PL będzie tworzył zintegrowany i innowacyjny system wspierania zarządzania środowiskiem. Będzie łączył różnorodną metodykę zapewniającą osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w zakresie modelowania i prognozowania jakości powietrza i warunków biometeorologicznych.
Systemy wdrożone w ramach projektu będą opierały się o zaawansowane metody modelowania numerycznego oraz analizy warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych. Ich działanie będzie uzupełniane przez dane z sieci monitoringu jakości powietrza oraz wyniki pomiarów uzyskanych dzięki wykorzystaniu mobilnej stacji pomiarowej.

Projekt LIFE-APIS/PL ma stanowić szybki i niezawodny sposób dostarczania organom decyzyjnym i społeczeństwu Dolnego Śląska niezbędnych informacji i ostrzeżeń dotyczących zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicznych.
System ten dostarczy narzędzi, pozwalających na zarządzanie jakością powietrza i wdrażanie efektywnego planowania środowiskowego.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin