System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Poster promujący Projekt w języku angielskim:

LIFE-APIS poster

Tablica informacyjna Projektu w języku polskim:

LIFE-APIS tablica

Ulotka promująca Projekt w języku polskim:

LIFE-APIS ulotka promocyjna

Ulotka promująca Projekt w języku angielskim:

LIFE-APIS leaflet

Broszura informująca o Projekcie w języku polskim:

LIFE-APIS broszura informacyjna

LIFE-APIS broszura II (2017)

Raporty z badań "Świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza":

RAPORT I

RAPORT II

Raport "Ocena wpływu warunków meteorologicznych i biometeorologicznych na zapadalność na wybrane schorzenia dla obszaru miasta Wrocławia":

RAPORT

Raport "Ocena wpływu pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zapadalność na wybrane schorzenia dla obszaru miasta Wrocławia":

RAPORT

Raport "Wpływ czynników meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń powietrza na obszarze Dolnego Śląska"

RAPORT

Raport "Wpływ czynników meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń powietrza na obszarze Dolnego Śląska - 2016"

RAPORT

Raport Laika:

LIFE-APIS/Pl - Layman's Report

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin