System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na niskiej wysokości, pochodzących głównie z domowych pieców i lokalnych kotłowni, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, a ponadto jako „paliwo” wykorzystywane są odpady. Jest szczególnie uciążliwa w sezonie grzewczym.

Przyczyny dużej emisji zanieczyszczeń: 

  • stosowanie mało sprawnych urządzeń grzewczych, złego stanu technicznego tych urządzeń oraz nieprawidłowa ich eksploatacja
  • spalenie złej jakości paliw węglowych (o dużej zawartość siarki i popiołu)
  • spalanie odpadów z gospodarstw domowych (gumy, plastiku, zużytych olejów itp.)

Zjawisko niskiej emisji związane jest również z transportem i występuje, w miejscach gdzie na niewielkim obszarze jest duży ruch pojazdów (problem ten dotyczy szczególnie miejskiego ruchu ulicznego).

Niska emisja charakteryzuje się tym, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość emitorów o wysokości nie większej niż 40 m, skupionych na niewielkim obszarze sprzyja gromadzeniu się zanieczyszczeń wokół miejsca powstawania.

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji np. pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Substancje te powodują różne schorzenia układów krążenia i oddechowego oraz alergie. Podwyższają również ryzyko zachorowań na nowotwory. Na obszarze dotkniętym problemem niskiej emisji występuje zatrucie gleby, skażenie roślin, korozja elementów metalowych i budowlanych.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin