System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Wpływ inwersji temperatury na jakość powietrza

Jednym z procesów ograniczających negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza emitowanych z kominów jest konwekcyjne unoszenie się ciepłego dymu i jego rozpraszanie na dużej wysokości. Wysokość na której to następuje jest jednak ograniczona, ponieważ dym podczas unoszenia stopniowo się ochładza. Gdy jego temperatura zrówna się z temperaturą otaczającego powietrza zanika siła wyporu powodująca wznoszenie.

Inwersja termiczna, czyli stopniowy wzrost temperatury powietrza wraz z wysokością, bardzo mocno wpływa na ten proces, powodując szybkie zrównanie temperatury powietrza z temperaturą unoszącego się dymu. Zanieczyszczenia nie mogąc się unosić kumulują się na niewielkiej wysokości, w warstwie o zrównanych temperaturach.

Problem ten dotyczy zwłaszcza emisji z niewielkich kominów domowych. Niska temperatura spalin, ich niewielka objętość oraz mała wysokość kominów powodują, że uchodzące z nich zanieczyszczenia wychładzają się i kumulują blisko powierzchni ziemi, wpływając niekorzystnie na warunki aerosanitarne.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin