System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Wzrost zapylenia powietrza w obszarze objętym robotami budowlanymi to zjawisko powszechnie znane. W związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych w obrębie koryta Odry przekonali się o tym dotkliwie mieszkańcy Wrocławia. Dla mieszkańców osiedli Różanka i Kleczków szczególnie ciężkim okresem był przełom lutego i marca 2014 roku. Na normalną o tej porze roku emisję pyłu z ogrzewania (tzw. niską emisję) nałożyła się dodatkowa emisja związana z podrywaniem pyłu z rozkopanych wałów przez przejeżdżające koparki i ciężarówki. Z uwagi na stosunkowo łagodną zimę prace ziemne prowadzone były w tym okresie niemal nieprzerwanie.

Na stacji pomiarowej WIOŚ położonej przy ulicy Korzeniowskiego odnotowano w tych dwóch miesiącach aż 27 przypadków przekroczeń dopuszczalnego średniego dobowego poziomu zanieczyszczenia pyłem PM10. Norma ta wynosi 50µg/m3 wg Rozporządzenia MŚ z dnia 24 sierpnia 2012r. [Dz.U.2012.1031]). Należy zaznaczyć, że dla 9 dni zanotowano stężenia przekraczające tę normę 2-krotnie. Warto dodać, że w myśl zapisów Rozporządzenie MŚ do przekroczeń założonych norm dojść może jedynie 35 razy w roku.

W tym okresie duży wpływ na notowane najwyższe stężenia pyłu PM10 miały warunki meteorologiczne. Analiza przebiegu dobowego stężeń wykazała, że najwyższe stężenia pyłu sięgające od 400 do niemal 800 µg/m3 (ryc. 1) występowały w dniach antycyklonalnych, w warunkach równowagi stałej z warstwą inwersyjną przy powierzchni ziemi. Warstwa ta stanowiła blokadę dla zanieczyszczeń, uniemożliwiające się rozprzestrzenianie się ich do wyższych warstw atmosfery. Wpływało to na akumulację zanieczyszczeń i wzrost stężeń notowanych w jej dolnych warstwach, tworzących środowisko życia człowieka. Proces ten Szczególnie wyraźnie zaobserwować można analizując diagramy aerologiczne dla dni o najwyższych notowanych stężeniach pyłu PM10 (ryc. 2.). W omawianych przypadkach górny pułap warstwy inwersji znajdował się na wysokości od 180 do około 450m ponad poziom gruntu.

 

Ryc. 1. Przebieg dobowy stężenia pyłu PM10 na stacji pomiarowej WIOŚ położonej we Wrocławiu przy ulicy Korzeniowskiego.

 

Ryc. 2. Diagramy aerologiczne dla dni z najwyższymi notowanymi stężeniami pyłu PM10 na stacji Wrocław-Karłowice w okresie od lutego do marca 2014r.


Autor tekstu: Hanna Ojrzyńska

 

 

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin