System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Jednym z istotnych, choć często niedostrzeganych elementów kształtujących jakość naszego życia są warunki biometeorologiczne. Są one wypadkową bodźców meteorologicznych oddziałujących na nasze organizmy oraz czynników fizjologicznych związanych z dostosowywaniem się do tych bodźców; wyrażają wpływ uwarunkowań klimatycznych oraz bieżących warunków pogodowych na nasze funkcjonowanie, zdrowie oraz na komfort naszego życia.

Do najważniejszych bodźców wpływających na warunki biometeorologiczne należą: temperatura powietrza, ilość promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni ciała, prędkość wiatru, określająca wielkość wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a powierzchnią ciała (wpływająca na prędkość wychładzania się organizmu) i wilgotność powietrza, wpływająca m.in. na odczucie parności oraz tempo odparowywania potu z powierzchni ciała (jednym z efektów parowania potu jest np. obniżenie temperatury skóry).

Czynniki fizjologiczne wpływające na nasze odczucia warunków biometeorologicznych to przede wszystkim metaboliczna produkcja ciepła przez organizm jaka zachodzi w danych warunkach, częstotliwość tętna, intensywność oddychania i intensywność  pocenia się (dwa ostatnie czynniki powodują straty ciepła z organizmu).

Wpływ bodźców bioklimatycznych i biometeorologicznych na nasze życie najsilniej zaznacza się w sytuacjach skrajnych, związanych np. z silnym stresem gorąca, mrozami, czy silnym wiatrem. Następująca w takich warunkach fizjologiczna reakcja, kompensująca nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie powoduje bardzo silne obciążenie organizmu, prowadzące często – zwłaszcza u osób słabszych – do zagrożenia zdrowia i życia.

Bioklimatologia w projekcie LIFE-APIS/PL

Jednym z elementów projektu LIFE–APIS/PL jest opracowanie systemu prognoz warunków biometeorologicznych, uwzględniających zwłaszcza sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Dolnego Śląska. Realizacja tego zadania będzie obejmować następujące etapy:

  • opracowanie, w oparciu o model WRF, systemu prognoz warunków biometeorologicznych dla obszaru Dolnego Śląska;
  • określenie zależności statystycznych pozwalających określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonych stanów chorobowych w danych warunkach biometeorologicznych;
  • opracowanie sytemu ostrzeżeń o zagrożeniach związanych z niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi;

Finalnym produktem tej części projektu będzie moduł prezentacji danych biometeorologicznych oraz ostrzeżeń o niekorzystnych warunkach biometeorologicznych, działający w ramach ogólnie dostępnego geoportalu LIFE–APIS/PL.

Jak działają wskaźniki biometeorologiczne?

Indeks Stresu Cieplnego

Wskaźnik Temperatury Odczuwalnej

Temperatura Ochładzania Wiatrem

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin