System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

Przez zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych, gazowych, obcych naturalnemu jego składowi lub substancji naturalnych występujących w ilościach nadmiernych, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę lub spowodować inne szkody środowisku. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą zarówno ze źródeł antropogenicznych (sztucznych) jak i naturalnych. Substancje emitowane do atmosfery mogą występować w postaci aerozoli (cząstki o charakterze stałym lub ciekłym o średnicy poniżej 100 µm zawieszone w powietrzu) lub gazów (SO2, NOx, CO itp.).

Przez zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzanie do atmosfery substancji stałych, ciekłych, gazowych, obcych naturalnemu jego składowi lub substancji naturalnych występujących w ilościach nadmiernych, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę i wodę lub spowodować inne szkody środowisku. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą zarówno ze źródeł antropogenicznych (sztucznych) jak i naturalnych. Substancje emitowane do atmosfery mogą występować w postaci aerozoli (cząstki o charakterze stałym lub ciekłym o średnicy poniżej 100 µm zawieszone w powietrzu) lub gazów (SO2, NOx, CO itp.).

Główne składniki powietrza suchego
bez domieszek wraz z % zawartością

Główne zanieczyszczenia powietrza
  • azot (N2) - 78,08%
  • tlen (O2) - 20,90%
  • argon (Ar) - 0,93%
  • dwutlenek węgla (CO2) - 0,03%
  • pył zawieszony
  • ozon (O3)
  • tlenki azotu (NO, NO2, N2O)
  • tlenki siarki (SO2, SO3)
  • tlenki węgla (CO, CO2)
  • węglowodory
razem: 99,99% razem: >90%

Zanieczyszczenia pierwotne: są emitowane bezpośrednio do atmosfery ze źródeł (większość zanieczyszczeń gazowych: NO, SO2, CO, CH4, NH3), mogą oddziaływać bezpośrednio na środowisko lub być prekursorami zanieczyszczeń wtórnych.

Zanieczyszczenia wtórne: nie są emitowane bezpośrednie ze źródeł, ale powstają w atmosferze w wyniku reakcji chemicznych zanieczyszczeń pierwotnych, do głównych zanieczyszczeń wtórnych należy ozon troposferyczny (O3) powstający w wyniku reakcji tlenków azotu (NOx) i węglowodorów (HC) przy udziale światła słonecznego, pył zawieszony powstający w reakcjach tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx), dwutlenek azotu (NO2) powstający w reakcji utleniania tlenku azotu NO.

 

Główne grupy zanieczyszczeń

Równowaga atmosfery a kształt smugi dymu

Unos zanieczyszczeń

Niska emisja

Ozon

 

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin