System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 6 do 9 maja na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się 22. Szkoła Kartograficzna, której hasłem przewodnim była „Geoinformatyka i nauki o atmosferze”. Organizatorem Szkoły  był Zakład Geoinformatyki i Kartografii we współpracy z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja podzielona została na sześć paneli tematycznych, podczas których wygłoszono 24 referaty. Dodatkowo odbyła się sesja posterowa, podczas której przedstawiono 35 prac.

Projekt LIFE-APIS/PL reprezentowany był przez dr Hannę Ojrzyńską (specjalistkę ds. modelowania jakości powietrza), która zaprezentowała poster pt. „Automatic circulation type classification with WRF – an example of Poland” (autorzy: Hanna Ojrzyńska, Maciej Kryza, Kinga Wałaszek, Mariusz Szymanowski). Poster miał na celu przedstawić automatyczne narzędzie (skrypt NCL) do klasyfikacji typów cyrkulacji, bazujące na danych meteorologicznych z modelu WRF. Generowany przy użyciu tego narzędzia kalendarz typów cyrkulacji stanowi podstawę do opisu uwarunkowań cyrkulacyjnych rozkładów przestrzennych szeregu elementów meteorologicznych (np. temperatury powietrza), jak i rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza. W oparciu o uzyskaną klasyfikację typów cyrkulacji przeprowadzić można także ocenę modelu WRF. Narzędzie to wykorzystujemy również przy pracach nad naszym projektem.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin