System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 6 do 10 lipca 2015 r. prowadziliśmy badania terenowe w Górach Izerskich, których celem było pozyskanie danych referencyjnych dla modelu WRF. W ramach pięciodniowej kampanii pomiarowej, na Polanie Izerskiej zainstalowaliśmy dwie stacje pogodowe (2 m.n.p.g oraz 10 m.n.p.g.) mierzące: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza, temperaturę punktu rosy, wilgotność względną oraz ciśnienie atmosferyczne. Badaliśmy również pionową strukturę atmosfery przy użyciu naszego mobilnego SODAR-u. Uzupełnieniem kampanii były cztery stanowiska pomiaru temperatury i wilgotności powietrza zainstalowane w miejscach o odmiennej charakterystyce rzeźby i pokrycia terenu.

Pomiary meteorologiczne stanowiły część szerszej kampanii badawczej, prowadzonej we współpracy z dr Carstenem Ambelas Skjøth z National Pollen and Aerobiology Research Unit, University of Worcester oraz Laboratorium Bezzałogowych Lotniczych Obserwacji Ziemi Zakładu Geoinformatyki i KartografiiUniwersytetu Wrocławskiego, obejmującej pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. W kampanii biorały udział trzy jednostki bezzałogowe: jeden samolot operowany przez dr Skjøth’a oraz dwa należące do Zakładu Geoinformatyki i Kartografii.
Badania pozwoliły one na pozyskanie kompleksowych danych meteorologicznych w profilu pionowym. Materiał pomiarowy zebrany podczas kampanii posłuży do modyfikacji danych początkowych i brzegowych oraz weryfikacji modelu WRF, wykorzystywanego w projekcie LIFE-APIS/PL. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do adaptacji modelu do pracy w dużej rozdzielczości przestrzennej. Poprawa pracy modelu w tym zakresie ma szczególne znaczenie dla obszarów gór i kotlin śródgórskich, gdzie specyficzne warunki meteorologiczne formowane pod wpływem ukształtowana terenu w istotny sposób wpływają na przestrzenne zróżnicowanie zanieczyszczeń powietrza.

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin