System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W dniach od 16 - 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja „Jakość powietrza a zdrowie”. Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu LIFE-APIS/PL. Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Wrocławski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

 

Patronat honorowy na konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, J. M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, J. M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Patronat medialny objęli natomiast: Radio Wrocław, Miesięcznik AURA oraz Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine”. W organizację konferencji z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażowani byli pracownicy Projektu LIFE-APIS/PL z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

W konferencji wzięło 125 osób reprezentujących jednostki naukowe, instytucje medyczne, samorządy, jak również firmy komercyjne, świadczące usługi w zakresie jakości powietrza. W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje plenarne:

 • Źródła zanieczyszczeń i jakość powietrza atmosferycznego
 • System informowania o jakości powietrza i modelowanie zanieczyszczeń
 • Zdrowie Środowiskowe i jakość powietrza

Podczas ich trwania przedstawiono 24 referaty. Pierwszy dzień Konferencji zakończyła sesja posterowa, na której zaprezentowano 29 posterów.

Drugiego dnia konferencji wygłoszono 8 wystąpień seminaryjnych, dotyczących jakości powietrza i jej wpływu na zdrowie:

 • System monitoringu powietrza – Prowadzący: mgr Świętosława Żyniewicz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu)
 • Wpływ warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń – Prowadzący: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Modelowanie jakości powietrza na potrzeby systemu ostrzegania – Prowadzący: dr hab. Maciej Kryza (Uniwersytet Wrocławski)
 • Uwarunkowania ochrony atmosfery w Unii Europejskiej i Polsce – Prowadzący: dr inż. Aureliusz Mikłaszewski (Dolnośląski Klub Ekologiczny)
 • Oceny warunków biometeorologicznych w kontekście zdrowia mieszkańców jako element zarządzania kryzysowego: możliwości przygotowywania prognoz krótkoterminowych i ostrzeżeń – Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN)
 • Wpływ promieniowania słonecznego UV na organizm człowieka – Prowadzący: prof. dr hab. Janusz W. Krzyścin (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk)
 • Jakość powietrza wokół obiektów komunalnych – Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Sówka (Politechnika Wrocławska)
 • Metody badań epidemiologicznych w analizach zdrowia środowiskowego – Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Pawlas (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Obradom konferencyjnym towarzyszyła również część szkoleniowa, w ramach której  przeprowadzono warsztaty „Oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” – prowadzący dr hab. Michał Krzyżanowski (Visiting Professor, Kings College London), oraz „Metodyka oceny zapachowej jakości powietrza” które prowadziła prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Sówka (Politechnika Wrocławska).

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany poglądów na bardzo aktualny temat związków pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem społeczeństwa. Obecność przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, instytucji monitorujących stan środowiska oraz władz samorządowych zaangażowanych w problematykę pozwoliła na zasygnalizowanie obszarów problemowych i nakreślenie wskazówek do współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza. Duże zainteresowanie konferencją świadczy o randze podjętego problemu, a gorące dyskusje potwierdziły jak dużo jest jeszcze w tej materii do zrobienia. Wnioski płynące z konferencji podkreśliły rolę działań prowadzonych w ramach Projektu LIFE-APIS/PL.

Streszczenia wystąpień (“Book of Abstracts”) dostępne są w internecie pod adresem: http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/images/book.pdf

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin