System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

W ostatnim czasie w ramach Projektu LIFE-APIS/PL przeprowadzone zostało badanie na temat świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza. Celem badania było sprawdzenie jak mieszkańcy województwa oceniają jakość powietrza, jaka jest ich wiedza na temat zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń z nimi związanych oraz opinia na temat działań jednostek administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza, czy akceptacji dla działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Zapraszamy do zapoznania się z raportem, w którym przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych podczas sezonu grzewczego na przełomie stycznia i lutego 2016 r. W kwietniu 2016 r. po zakończeniu sezonu grzewczego badanie zostanie powtórzone. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań.

Połowa ankietowanych (50,6 %) dobrze ocenia jakość powietrza w swoim miejscu zamieszkania w sezonie grzewczym.

Znaczna część badanych (43,0 %) nie dostrzega różnicy pomiędzy jakością powietrza w okresie letnim i zimowym.

Również połowa respondentów (50,2 %) nie dostrzega związku pomiędzy jakością powietrza a zdrowiem. Duża część badanych nie słyszała też o takich zanieczyszczeniach jak benzo(α)piren (45,6 %) oraz pył zawieszony (46,2 %).

Aż 93,6 % ankietowanych mieszkańców województwa dolnośląskiego nie zetknęła się z informacjami na temat aktualnej jakości powietrza w swojej miejscowości. Ciekawe jest również to, że aż 46,6 % badanych nie jest w ogóle zainteresowanych dostępem do takiej informacji.

 

Większość ankietowanych (łącznie 54,6 %) uważa, że instytucje państwowe i samorządowe nie podejmują wystarczających działań w celu wyeliminowania problemu zanieczyszczeń powietrza w miejscu zamieszkania badanych osób.

Więcej wyników w raporcie: Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa dolnośląskiego w zakresie jakości powietrza

Projekt System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JAKOŚĆ POWIETRZA WE WROCŁAWIU - wersja testowa
Dane prezentowane w ramach projektu LIFE-APIS/PL

Parametry jakości powietrza

PM10 - pył zawieszony o średnicy poniżej 10 μm, PM2.5 - pył zawieszony o średnicy poniżej 2,5 μm, O3 - ozon troposferyczny, NO2 - dwutlenek azotu, KOMFORT CIEPLNY - Indeks Obciążeń Cieplnych Człowieka (UTCI)

Aktualne dane o jakości powietrza pochodzą z bazy WIOŚ Wrocław dla stacji Wrocław - Korzeniowskiego; Komfort cieplny liczony jest na podstawie aktualnych danych meteorologicznych pochodzących ze stacji ZKiOA UWr Wrocław - Biskupin